Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym.              
Obowiazek zawarcia ubezpieczenia OC wynika z art.23 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

obowiązek ubezpieczenia OC pojazdu samochodowego powstaje w dniu rejestracji i/lub wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Zakres i warunki regulowane są ww. ustawą. Poniżej najważniejsze informacje:

Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną (osobie trzeciej) w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • prowadzenie pojazdu mechanicznego
 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

 

Sumy gwarancyjne (czyli maksymalne kwoty wypłaconych odszkodowań):

 •  5.000.000 EUR – dla szkód na osobie
 •  1.000.000 EUR – dla szkód na mieniu 

Dobrowolna umowa ubezpieczenia pojazdu, której zakres jest kształtowany indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości klienta. Należy pamiętać, że każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe może dowolnie kształtować zakres ubezpieczenia, dlatego przed zawarciem ubezpieczenia AutoCasco należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU)

Przykładowy zakres zdarzeń, które mogą być objęte Umową Ubezpieczenia:

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
 • działania osób trzecich, w tym również wandalizmu i włamania
 • uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia

jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jest to wersja AC w wariancie ograniczonym,czyli głównie chroni nasz pojazd na wypadek kradzieży pojazdu, ale nie tylko ponieważ niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach wariantu mini odpowiadają również za szkody,które są w pełnym AC z tym, że muszą to być szkody całkowite,czyli takie szkody gdzie koszt naprawy pojazdu przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu powstania szkody, nie większej niż suma ubezpieczenia

jest ubezpieczeniem dobrowolnym.   Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami.Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała,powodujące trwałe inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej.
Osobami ubezpieczonymi z reguły są kierujący pojazdem oraz pozostali pasażerowie.
Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu NNW dotyczy szkód powstałych tylko w określonym na polisie samochodzie.
Z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenie niezależnie od przysługujących poszkodowanemu z innych źródeł odszkodowań.

Ubezpieczenie Assistance jest dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie pomocy w czasie podróży, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności takich jak awaria czy wypadek. Zakres ubezpieczenia assistance jest różny w zależności od warunków proponowanych przez Ubezpieczyciela, a także od wysokości dodatkowej składki. Przykładowy zakres może obejmować następujące zdarzenia:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • dostarczenie paliwa,
 • holowanie pojazdu do stacji serwisowej lub miejsca zamieszkania,
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków,
 • dostawę części zamiennych,
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży do miejsca docelowego podróży lub miejsca zamieszkania,
 • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów